УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дугуйт хөдлөх ангитай хавтгай хаалт


roller gate


плоский затвор с катковой опорно-ходовой частью

дугуйт хөдлөх ангитай хавтгай хаалт


roller-bearing gate


плоский затвор с катковой опорно-ходовой частью

Зураг