УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дугуй хөндлөн огтлолтой түнээл


circular section tunnel


туннель круглого поперечного сечения

Зураг