УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дугуй хаалт


spectacle-type gate


круглая задвижка

дугуй хаалт


spectacle-type gate


круглый затвор

Зураг