УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дугуй дүрстэй нуман боомт


circular-arch dam


арочная плотина циркульного очертания

Зураг