УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доторлосон, задгай хатаах системийн коллектор


paved-open drain


облицованный открытый дренажный коллектор

Зураг