УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дотоодын усан замын зогсоол


inland-waterway port


порт на внутренних водных путях

Зураг