УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дотоод дамжуулах хоолой


built-in conduit


трубопровод внутренний

Зураг