УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дотоод босоо шон (тэнцүүлэх сан)


internal riser


внутренний стояк

Зураг