УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доргиур хавтан


plate vibrator


виброплита

доргиур хавтан


vibroplate


виброплита

Зураг