УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод үзүүр нь ил свай


open-end pile


свая с открытым нижним концом

Зураг