УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод эргэлтийн тэнхлэгт сектор хаалт


drum gate with downstream hinge


секторный затвор с низовой осью вращения

Зураг