УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод хашицын байгууламж


tailrace structure


сооружение в нижнем бьефе

Зураг