УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод хашицдаа тогтмол түвшинтэй байх тохируулгат автомат тэнцүүлэг


level offtake regulator


автоматический шлюз-регулятор с постоянным уровнем нижнего бьефа

Зураг