УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод хашицад түвшин тогтмол барих хаалт


constant downstream level gate


затвор обеспечивающий постоянный уровень в нижнием бьефе

доод хашицад түвшин тогтмол барих хаалт


constant upstream level gate


затвор обеспечивающий постоянный уровень в верхнем бьефе

Зураг