УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод хашицаас орох ажлын гүүр


tailrace bridge


служебный мост (напр, здания ГЭС) со стороны нижнего бьефа

Зураг