УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод хашиц


tailwater cource


нижний бьеф

Боомт, ус халиагуур, тэнцүүлэг зэрэг байгууламжийн доод тал.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл 4.2.1.46

доод хашиц


afterbay


нижний бьеф

Нэмэлт тайлбар

http://www.nws.noaa.gov/om/hod/SHManual/SHMan014_glossary.htm

доод хашиц


tailrace channel


нижний бьеф

доод хашиц


lower pond


нижний бьеф

доод хашиц


tail water course


нижний бьеф

доод хашиц


downstream


нижний бьеф

доод хашиц


lower pond


нижний бьеф

доод хашиц


lower pool


нижний бьеф

доод хашиц


tailwater pool


нижний бьеф

доод хашиц


under pool


нижний бьеф

доод хашиц


tail race


нижний бьеф

доод хашиц


tail reach


нижний бьеф

доод хашиц


tailrace


нижний бьеф

Зураг