УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод талд камертай тэнцүүлэх сан


surge shaft with lower expansion chamber


уравнительный резервуар с нижней камерой

Зураг