УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод сан (УХЦС)


lower reservoir


нижний бассейн (ГАЭС)

Зураг