УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод мөрөгцөгийн гүдгэр хошуу (халиагуур боомт)


upturned deflector


вогнутый носок низкого уступа

Зураг