УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

доод эрэмбийн бохир ус зайлуулах коллектор


submain


канализационный коллектор низшего порядка

Зураг