УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

долгион намжаагуур


breakwater


волнолом

Долгионы эвдрэлээс хамгаалах хоёр зах нь эрэгтэй холбогдоогүй байгууламж.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 4.2.1.45

A structure protecting a shore area, harbor, anchorage, or basin from waves.

Source http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printUK.php?subject=@
Зураг