УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дифференциал тэнцүүлэх сан


differential surge tank


дифференциальный уравнительный резервуар

Зураг