УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

диагонал усан турбин


diagonal-flow turbine


диагональная гидротурбина

Зураг