УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

деривацийн (УЦС) түнээл


diversion tunnel


деривационный туннель

Барилгын ажлын үед усыг өөр тийш чиглүүлэх зориулалт бүхий газар доогуурх далд хонгил.

Эх сурвалж: Л.Ж (2018), х.357

Underground conduit that diverts water during construction.

Source Merriam-Webster's compact visual dictionary p934
Зураг