УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

деривацийн УЦС


diversion (power) station


деривационная ГЭС

Зураг