УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

даялгах суваг


by-pass canal


обводной канал

Усны барилга байгууламж байгуулах, тэдгээрийн ашиглалтыг зогсоох (засварын үед гэх мэт) үед түүнээс ус зайдуулан урсгах суваг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.109

Зураг