УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

даруулга тавтай богино хоолой


flanged pipe


труба с фланцами

даруулга тавтай богино хоолой


flange tube


патрубок с фланцами

Зураг