УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

даралттай шүүлтүүр


pressure filter


фильтр работающий под давлением

Зураг