УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

даралтгүй дамжуулах хоолой


free flow conduit


трубопровод безнапорный

Зураг