УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

даралтат ус түгээх хоолой


distributing pressure pipeline


водопровод напорно-разводящий

Зураг