УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

даралтат ус түгээгүүр


pressure water supply network


водопровод напорный

Зураг