УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

даралтат тохируулагч усан сан


regulating reservoir


резервуар напорный регулирующий

Зураг