УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

даралт тэнцүүлэх сан (УЦС)


surge chamber


уравнительный резервуар (ГЭС)

Зураг