УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дан эгнээт яндан хоолой


single duct


одноочковая трубапровод

Зураг