УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дам-урсгуур


drop struture


перепад (гидротехникийн байгууламж)

Зураг