УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дамжуулж өгөх хоолой


delivery pipeline


трубопровод подающий

Зураг