УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дамжуулах хоолойн үзлэгийн худаг


conduit pit


смотровой колодец водовода

Зураг