УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дамжуулах хоолойн траншей ухагч


pipeline trench digger


траншеекопатель для трубопровода

Зураг