УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дамжуулах гол хоолой


delivery main


трубопровод (водоснабжения) магистральный

Зураг