УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дамжуулах байгууламжийн гаргуурын хэсэг/амсар


aqueduct outfall


выходной оголовок водопроводящего сооружения

Зураг