УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дам урсгууртай цөөрмийн загасны зам


pool-and-fall fishway


прудковый рыбоход с перепадами

Зураг