УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дам урсгуур


drop


перепад

дам урсгуур


steep drop


перепад

дам урсгуур


fall


перепад

дам урсгуур


drop


перепад

дам урсгуур


drop


перепад

Усны өөр өөр түвшинг холбохын тулд нэг буюу хэд хэдэн шатлал хэлбэрээр байгуулсан усны барилга.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.108

Нэмэлт тайлбар

Сувгийн дагуух газрын гадарга цочмог доошлох, хиймэл нуурын боомтоор илүүдэл ус хаях, усан цахилгаан станцийн турбины ажиллагааг зогсоох тохиолдлуудад дам урсгуур хэрэглэнэ. Хийцээр нь шаталсан, налуу (түргэн урсгуур), дөндийлсөн дам урсгуур гэж ялган үздэг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.108
Зураг