УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далд шүүрүүл


buried drain


закрытая дрена

далд шүүрүүл


buried drain


закрытая дрена

далд шүүрүүл


closed drain


закрытая дрена

далд шүүрүүл


subsurface drain


закрытая дрена

далд шүүрүүл


subsoil drainage


закрытый дренаж

далд шүүрүүл


underditch


закрытая дрена

далд шүүрүүл


underdrain


закрытая дрена

далд шүүрүүл


mole drainage


кротовый дренаж

далд шүүрүүл


mole drainage


кротовый дренаж

Ил шуудуу урьдчилан ухалгүйгээр далд сувгийн анжис дагуулан хөрсөн доогуур байрлуулсан хэвтээ шүүрүүлийн систем.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.108

Нэмэлт тайлбар

Далд шүүрүүлийг шавранцар, шавар, мөн намгийн хөрс эгшээх ба агааржуулах ажилд ашиглана.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.108
Зураг