УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далд хөөргийн өртөө


borehole pumping station


станция насосная заглублённая

Зураг