УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далд усан цахилгаан станц


indoor powerhouse


ГЭС закрытого типа

далд усан цахилгаан станц


indoor powerhouse


ГЭС закрытого типа

Генератор ба угсралтын кран нь тусгай тасалгаанд байрладаг УЦС

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.107

Зураг