УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далбан (гидротурбины ажлын дугуйн)


vane


лопасть

Зураг