УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далан-гөвөн


dike


вал

Тариалангийн талбай, төв суурин ба барилга байгууламж усанд автахаас хамгаалах зорилгоор байгуулсан нягтруулсан шороон овоолго.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.106

далан-гөвөн


protection embankment


вал

Тариалангийн талбай, төв суурин ба барилга байгууламж усанд автахаас хамгаалах зорилгоор байгуулсан нягтруулсан шороон овоолго.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.106

Зураг