УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далан, далангаар хамгаалах ханад түшиц хана


bulwark


дамба, защищать дам бой, мол, подпорная стенка

Зураг