УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

даланцар


ridge


валик

Зурвасаар болон халиах аргаар гадаргын усалгаа хийхэд зурвас болон усалгааны талбаруудыг тусгаарлах зорилгоор 10-40 см өндөртэйгөөр байгуулсан шороон асгаас.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.106

A line or wall of broken ice forced up by pressure. May be fresh or weathered.

Source http://www.nws.noaa.gov/om/hod/SHManual/SHMan014_glossary.htm
Зураг