УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

далантай ус хураамж


dam waterwork, integral intake


водозабор приплотинный

Зураг